Ši edukacinių programų tema skirta pažinti ir išsiaiškinti urbanistinę ir architektūrinę Merkinės miesto raidą, atskleisti ryškiausius miesto kūrimosi bruožus.

Visos edukacijos rengiamos susitarus iš anksto

El. paštu: [email protected]

Dingusio miesto beieškant

Edukacinis užsiėmimas rekomenduojamas suaugusiems, mokytojų grupėms, 9-12 klasių mokinių grupėms

Edukacijos trukmė –  2 akademinės valandos (90 min)

Nemuno ir Merkio santakoje stovėjo Merkinės pilis, kurią ne kartą puolė kryžiuočiai. Po 1410 m. Žalgirio mūšio Merkinės gyvenvietė – papilys – ėmė plėstis, susiformavo turgaus aikštė, veikė smuklės, parduotuvės, užvažiuojamieji namai, kūrėsi amatininkai. Jau XV a. antroje pusėje Merkinė buvo svarbus amatų, prekybos  centras. XVI a. vidurys – XVII a. pirmoji pusė – miesto klestėjimo laikotarpis. 1569 m. Merkinė gavo Magdeburgo miesto teises, XVII – XIX a. I pusėje Merkinėje veikė keturios bažnyčios, du vienuolynai, upinis uostas, miesto aikštėje stovėjo mūrinė rotušė. Miestas buvo pamėgtas ir Lietuvos valdovų, čia 1648 m. mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza.

Pirmoje edukacijos dalyje susipažinsime su muziejaus ekspozicija, apžiūrėsime Merkinės apylinkėse aptiktus unikalius archeologinius ir istorinius radinius, menančius miesto augimą, klestėjimą ir negandas. Aptarsime Merkinės miesto svarbą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kontekste. Edukaciją tęsime pereidami prie kūrybinių užduočių, kurių metu skirsime dėmesį miesto valdytojų herbams, bažnyčių ir vienuolynų antspaudų simboliams. Kiekvienas dalyvis gaus po didelį voką, kuriame ras jam skirtą užduotį ir priemones  tai užduočiai atlikti. Išsiaiškinsime kokie didikai valdė Merkinę, kokie jų giminės herbai,  vienuolynų ir bažnyčių  simboliai ir anspaudai, ką jie simbolizuoja.

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems - asmeniui 6 eur 

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams ir studentams - asmeniui 4 eur

Merkinės centrinės dalies vaizdas XVIII a. pabaigoje

Atstatykime Merkinės rotušę kartu

Minčių lietus, idėjos Merkinei. Šį edukacinį užsiėmimą rekomenduojame suaugusiems, studentams, 9-12 klasių mokiniams

Edukacijos trukmė – 2 akademinės valandos (90 min)

Merkinei 1569 m. gruodžio 7 d. suteikus Magdeburgo teises, miestiečiai buvo įpareigoti pasistatydinti ir rotušę. Tai būta viena iš pirmųjų rotušių Lietuvoje,  daugiausiai tarp neišlikusių Lietuvos rotušių ikonografinių duomenų turintis pastatas, statytas XVI a. pabaigoje ir nugriautas 1887 m. pabaigoje. Apie rotušės išvaizdą, struktūrą galima spręsti iš dviejų XIX a. piešinių ir pastato brėžinių, o taip pat ir muziejuje eksponuojamų rotušės maketų, archeologinių radinių, atliktų tyrinėjimų duomenų.

Pirmoje edukacijos dalyje susipažinsime su muziejaus ekspozicija, edukaciją tęsime atlikdami praktines – kūrybines užduotis. Kiekvienas dalyvis parengs mini projektą, kuriame pateiks savo viziją, idėją, eskizą, aprašymą, pasiūlymą Merkinės rotušės atkūrimui. Atstatykime rotušę kartu!

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems - asmeniui 6 eur

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams ir studentams - asmeniui 4 eur


Merkinės pilis ir jos gynėjai

Šį edukacinį užsiėmimą rekomenduojame 1- 4, 5-8 klasių mokiniams, šeimoms

Edukacijos trukmė – 3 akademinės valandos (135 min)

Nemuno ir Merkio santakoje, stovėjo Merkinės pilis, kuri buvo viena iš svarbiausiųjų gynybinių pilių Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystėje. Ji buvo pastatyta ant aukšto (iš pietų ir rytų pusės – apie 30 m aukščio) piliakalnio. Merkinės pilis, greičiausiai pastatyta XIII a. antrojoje pusėje, XIV a. – XV a. pr. tapo svarbiausiu panemunės kariniu – strateginiu centru kovose su kryžiuočiais. Strateginis trikampis Vilnius – Kaunas – Merkinė tuo metu sudarė pagrindinę krašto gynybos sistemą, kurios atraminiai punktai tarpusavyje buvo susieti vandens keliais.

Pirmoje edukacijos dalyje susipažinsime su muziejaus ekspozicija, apžiūrėsime Merkinės apylinkėse aptiktus unikalius archeologinius ir istorinius radinius. Sužinosime ką reiškia piliakalnis, kaip jis atsirado. Išsiaiškinsime kaip atrodė Merkinės pilis, kaip ji buvo statoma. Kas tokie buvo kryžiuočiai, kaip jie atrodė. Kiekvienas dalyvis, naudodamas interaktyvius akinius galės persikelti į Merkinės pilį virtualioje 3D realybėje. Edukaciją tęsime išvyka į Merkinės piliakalnį, kur stovėjo viduramžių pilis.

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems - asmeniui 9 eur

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams ir studentams - asmeniui 6 eur
Vienaragio paslaptis. Merkinės herbas

Šį edukacinį užsiėmimą rekomenduojame 5-8 klasių mokiniams

Edukacijos trukmė – 2 akademinės valandos (90 min)

Merkinės herbas pirmą kartą patvirtintas 1569 m. gruodžio 7 d., kai kunigaikštis Žygimantas Augustas suteikė Merkinės miestui Magdeburgo teises.

Tų teisių papuošimui ir jų pagausinimui suteikiame ir dovanojame miesto antspaudui vienaragį ir šiame gi mūsų visiems Merkinės gyventojams duotame rašte liepėme aiškesniam parodymui tokį antspaudą ir herbą nupiešti.      

                                                              Lietuvos Metrika. Kn. 48. L.376

Pirmoje edukacijos dalyje susipažinsime su muziejaus ekspozicija, apžiūrėsime Merkinės apylinkėse aptiktus unikalius archeologinius ir istorinius radinius, menančius miesto augimą ir klestėjimą. Aptarsime kas yra miesto herbas, kam jis reikalingas. Taip pat ką simbolizuoja vienaragis. Antroje edukacijos dalyje moksleiviai gaus praktinę užduotį, pagal pavyzdį nupiešti Merkinės herbą, parinkti tinkamas spalvas, išmoks paaiškinti spalvų reikšmę heraldikoje.

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems - asmeniui 6 eur

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams ir studentams - asmeniui 4 eur


Merkinės herbas ant rotušės varpo saugomo Merkinės krašto muziejuje

Merkinės miestelio paminklai – istorijų pasakotojai

Šį edukacinį užsiėmimą rekomenduojame 5-8 klasių mokiniams

 Edukacijos trukmė – 2 akademinės valandos (90 min)

Merkinės miestas, vėliau miestelis – turtingas savo praeitimi, turtingas ir atminties ženklais.

Pirmoje edukacijos dalyje susipažinsime su muziejaus ekspozicija, edukaciją tęsime keliaudami po Merkinės miestelį, sustodami prie kiekvieno svarbaus istorinio paminklo. Išgirsime pasakojimą, aptarsime paminklo autoriaus idėją. Maršrutą sudaro: paminklas-istorinio miesto antspaudas, simbolizuojantis Vilniaus miesto ir Merkinės istorinį ryšį, kai 1387 metais Jogaila Merkinėje Vilniaus miestui suteikė Magdeburgo teises. Toliau sustosime prie paminklo karaliui Vladislovui Vazai, medinio koplytstulpio pašvęsto buvusiai jėzuitų vienuolyno Švento Kryžiaus bažnyčiai atminti. Apžvalgą tęsime  prie partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago skulptūros, keliausime į Merkinės kryžių kalnelį. Moksleiviai turės galimybę palyginti skirtingų laikmečių istorinius įvykius ir asmenybes, bei jų įamžinimo svarbą šių dienų žmogui.

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems - asmeniui 6 eur

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams ir studentams - asmeniui 4 eur