Merkinės krašto muziejaus nuostatai  (pdf)

MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Merkinės krašto muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Merkinės krašto muziejaus (toliau – Muziejus) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, rūšį, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką bei kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir siekianti suteikti visuomenei pažinimo, ugdymo, studijų, kūrybiškumo sklaidos ir kokybiško laisvalaikio galimybes. Muziejaus pavadinimo santrumpa – MKM.

3. Muziejaus buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., 65336 Varėnos r. sav.

4. Muziejaus savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Savivaldybės mero, išskyrus tas Savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios Savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo Savivaldybės taryba nėra perdavusi Savivaldybės merui), kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymuose, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu „Merkinės krašto muziejus“, sąskaitas bankuose.

7. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

8. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (Statutą, Etikos kodeksą) bei rekomendacijas.

9. Muziejaus paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Muziejus teikia ir mokamas paslaugas.

10. Muziejaus struktūriniai padaliniai (muziejai):

10.1. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus. Adresas: V. Krėvės g. 3, Subartonių k., Merkinės sen., 65332 Varėnos r. sav.;

10.2. Perlojos istorijos muziejus. Adresas: Perliaus g. 22, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r. sav.;

10.3. Dainavos apygardos partizanų memorialinis muziejus (adresas: Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., 65338 Varėnos r. sav.) su Memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti (adresas: Mokyklos g. 7, Merkinės mstl., Merkinės sen., 65338 Varėnos r. sav.).

11. Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

12. Muziejus yra paramos gavėjas.

13. Muziejaus veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAS,

FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

14. Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, konservuoti, restauruoti ir perteikti visuomenei Merkinės krašto kultūros dvasines ir materialines vertybes.

15. Muziejus atlieka šias funkcijas:

15.1. teikia muziejų lankymo ir muziejinės edukacijos viešąsias paslaugas;

15.2. kaupia ir saugo savivaldybės ir (ar) regiono, kurių teritorijoje veikia, kultūrą atspindinčias ir vietos bendruomenei reikšmingas muziejines vertybes;

15.3. organizuoja ir tvarko sukauptų muziejinių vertybių apskaitą;

15.4. vykdo sukauptų muziejinių vertybių konservavimą ir restauravimą Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

15.5. vykdo sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimą;

15.6. vykdo muziejinės komunikacijos veiklas;

15.7. įgyvendina muziejinės edukacijos veiklas, sudarančias sąlygas formaliajam ir neformaliajam švietimui;

15.8. įgyvendina asmenims su negalia skirtas veiklas ir prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo prisidedančias veiklas;

15.9. savarankiškai ar bendradarbiaudami su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ar mokslininkais vykdo muziejaus rinkinių mokslinius ir kitus tyrimus;

15.10. įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansavimo projektus muziejų plėtros, kultūros, turizmo, visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės srityse;

15.11. dalyvauja Europos ir pasaulio muziejų tarptautinių tinklų veikloje, vykdo bendras veiklas su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje;

15.12. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia jas įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

15.13. kultūros ministro nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis apie muziejaus veiklą Kultūros ministerijai;

15.14. atlieka kitas teisės aktuose ir Nuostatuose nustatytas funkcijas.

16. Muziejaus veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

16.1. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

16.2. Pagrindinė Muziejaus veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02.

16.3. Kitos Muziejaus veiklos rūšys:

16.3.1. kita leidyba, kodas 58.19;

16.3.2. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

16.3.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

16.3.4. tyrimo veikla, kodas 80.30;

16.3.5. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

16.3.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

16.3.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

16.3.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

16.3.9. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

16.3.10. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.1;

16.3.11. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizavimo veikla, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla, kodas 79.1;

16.3.12. suvenyrų ir religinių reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.78.10;

16.3.13. meninė kūryba, kodas 90.03;

16.3.14. kitas mokymas, kodas 85.5;                                           

16.3.15. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

III SKYRIUS

MUZIEJAUS RINKINIAI

17. Muziejaus rinkiniai formuojami pagal muziejaus rinkinių profilį ir vyraujančias muziejines vertybes bei atsižvelgiant į muziejaus rinkinių istoriją ir aktualius visuomenės kultūros poreikius. Muziejaus rinkiniai skirstomi į:

17.1. pagrindinį rinkinį (šifras – ED);

17.2. pagalbinį rinkinį (šifras – PM).

18. Muziejaus rinkinių pagrindinės komplektavimo kryptys:

18.1. Merkinės kraštas priešistorės laikotarpiu;

18.2. Merkinės kraštas LDK laikotarpiu;

18.3. Merkinės kraštas carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu;

18.4. Merkinės kraštas I Lietuvos Respublikos laikotarpiu;

18.5. Merkinės kraštas II pasaulinio karo metų ir rezistencijos kovų laikotarpiu;

18.6. Merkinės kraštas sovietinės okupacijos ir atkurtos Lietuvos valstybės laikotarpiu.

19. Muziejuje yra centralizuoti fondai ir šie atskiri rinkiniai: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio skyrius, Perlojos istorijos muziejaus rinkinio skyrius.

20. Pagrindinio rinkinio šifrai:

20.1. centralizuotų fondų – MKM ED;

20.2. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio – VKM;

20.3. Perlojos istorijos muziejaus rinkinio – PIM.

21. Pagalbinio rinkinio šifrai:

21. 1. centralizuotų fondų – MKM PM;

21. 2. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio – VKM PM;

21.3. Perlojos istorijos muziejaus rinkinio – PIM PM.

22. Muziejaus centralizuotų fondų, Perlojos istorijos muziejaus ir V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinių šifrai:

22.1. Archeologijos rinkinys – A;

22.2. Gamtos – G;

22.3. Etnografijos – E;

22.4. Istorijos – I;

22.5. Fotografijų ir negatyvų – F;

22.6. Bonistikos – BO;

22.7. Faleristikos – FA;

22.8. Filokartijos – FILO;

22.9. Filatelijos – FIL;

22.10. Raštijos rinkinys – R;

22.11. Liaudies meno rinkinys – LM;

22.12. Taikomosios dailės – TD;

22.13. Vaizduojamosios dailės – VD;

22.14. Memorialiniai daiktai – Md;

22.15. Numizmatika – N;

22.16. Garso ir vaizdo fondas – VA;

22.17. Mokslinių tyrimų fondas – MTF.

23. Muziejinių vertybių priskyrimo pagrindiniam ar pagalbiniam rinkiniui, jų apskaitos, apsaugos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo tvarką nustato kultūros ministro patvirtinti Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai.

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

24. Muziejui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai Muziejaus direktorius be konkurso skiriamas antrajai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus Muziejaus direktoriaus penkerių metų kadencijai, mero sprendimu jis gali būti skiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu jo eitos penkerių metų kadencijos kiekvienų metų veikla buvo įvertinta kaip atitinkanti lūkesčius ir (ar) viršijanti lūkesčius. Sprendimas dėl Muziejaus direktoriaus skyrimo be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai turi būti priimtas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio direktoriaus kadencijos pabaigos.

25. Muziejaus direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas. Kvalifikacinius reikalavimus nustato kultūros ministras.

26. Muziejaus direktorius:

26.1. planuoja Muziejaus žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą;

26.2. užtikrina įstatymų, susijusių su Muziejaus veikla, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų laikymąsi, atsako už Muziejaus veiklą;

26.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

26.4. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Muziejaus darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Muziejaus darbuotojų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

26.5. tvirtina Muziejaus vidaus struktūrą, struktūrinių padalinių (muziejų) nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus;

26.6. rengia ir tvirtina Muziejaus metinius veiklos planus;

26.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

26.8. organizuoja Muziejaus apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, teikia Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui tvirtinti Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinius, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja Muziejaus metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą;

26.9. rūpinasi Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

26.10. organizuoja Muziejaus dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejaus valstybės ir savivaldybės institucijose, teismuose, įstaigose ir organizacijose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sutartis arba įgalioja tai atlikti kitą Muziejaus darbuotoją;

26.12. palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis sprendžiant klausimus, susijusius su Muziejaus veikla;

26.13. užtikrina informacijos apie Muziejaus veiklą pateikimą visuomenei ir viešosios informacijos paskelbimą;

26.14. inicijuoja Muziejaus vidaus auditą;

26.15. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

27. Nesant darbe direktoriaus (komandiruočių, laikinojo nedarbingumo, atostogų ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas Muziejaus darbuotojas.

28. Muziejuje veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti Muziejaus taryba, sudaroma 4 metų kadencijai. Muziejaus tarybą sudaro 5 nariai: 1 Savivaldybės mero deleguotas atstovas, 2 Muziejaus specialistai ir 2 Muziejuje nedirbantys ekspertai. Muziejaus tarybos sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Muziejaus direktorius. Muziejaus tarybai vadovauja tarybos narys (pirmininkas), kuris nėra Muziejaus direktorius.

29. Muziejaus taryba:

29.1. svarsto strateginius ir (ar) metinius Muziejaus veiklos planus ir ataskaitas;

29.2. teikia pasiūlymus Muziejaus direktoriui dėl Muziejaus veiklai reikšmingų projektų ir jų finansavimo galimybių;

29.3. svarsto kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

30. Muziejaus tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Muziejaus tarybos pirmininko balsas yra sprendžiamasis, jei balsai pasiskirsto po lygiai.

31. Muziejaus tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus.

32. Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija (toliau – Rinkinių komisija). Rinkinių komisijos veiklos nuostatus, darbo reglamentą ir personalinę sudėtį tvirtina Muziejaus direktorius. Į Rinkinių komisiją vieną narį deleguoja Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Rinkinių komisiją sudaro Muziejaus darbuotojai.

33. Rinkinių komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Rinkinių komisijos sprendimai priimami posėdyje balsų dauguma, Rinkinių komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Rinkinių komisijos nariai, protokolai pateikiami Muziejaus direktoriui. Į Rinkinių komisijos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų muziejų arba institucijų specialistai, tame muziejuje nedirbantys ekspertai. Komisijos veiklą reglamentuoja Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-262 „Dėl Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“.

V SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

34. Muziejaus darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

35. Muziejaus darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo ir autorinės sutartys atskiriems kultūriniams ar kitiems projektams įgyvendinti.

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

37. Savivaldybės perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Muziejus finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

39. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti:

39.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;

39.2. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Šie Nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės mero teikimu. Iniciatyvos teisę kreiptis dėl Nuostatų pakeitimo turi Muziejaus direktorius, Savivaldybės meras.

41. Muziejus steigiamas, reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www. merkinesmuziejus.lt.

______________

______________