Nr. T-VIII-509

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimo

Nr. T-IX-760 redakcija)

Merkinės krašto muziejaus nuostatai (pdf)

MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Merkinės krašto muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Merkinės krašto muziejaus (toliau – Muziejus) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, rūšį, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką bei kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir Varėnos rajono savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone. Muziejaus pavadinimo santrumpa – MKM.

3. Muziejaus buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., LT-65336 Varėnos r. sav.

4. Muziejaus rūšys – krašto, istorijos ir memorialinis muziejus.

5. Muziejaus steigėja ir savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė (toliau – Savininkas). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.

6. Muziejaus nuostatus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka tvirtina, keičia ir papildo Varėnos rajono savivaldybės taryba.

7. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu „Merkinės krašto muziejus“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

8. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

9. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (Statutą, Etikos kodeksą) bei rekomendacijas.

10. Muziejaus paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Muziejus teikia ir mokamas paslaugas. Jų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, paslaugų kainas nustato Savininkas.

11. Muziejaus struktūriniai padaliniai (muziejai):

11.1. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus. Adresas: V. Krėvės g. 3, Subartonių k., Merkinės sen., LT-65332 Varėnos r. sav.;

11.2. Perlojos istorijos muziejus. Adresas:  Perliaus g. 22, Perlojos k., Varėnos sen., LT-65372 Varėnos r. sav.;

11.3. Dainavos apygardos partizanų memorialinis muziejus (adresas: Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., LT-65338 Varėnos r. sav.) su Memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti (adresas: Mokyklos g. 7, Merkinės mstl., Merkinės sen., LT-65338 Varėnos r. sav.).

12. Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

13. Muziejus yra paramos gavėjas.

14. Muziejaus veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS

MUZIEJAUS SAVININKO TEISĖS IR KOMPETENCIJA

15. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:

15.1. tvirtina ir keičia Muziejaus nuostatus;

15.2. priima sprendimus dėl Muziejaus buveinės pakeitimo, Muziejaus filialų ar struktūrinių padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

15.3. priima sprendimus dėl Muziejaus pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

15.4. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

15.5. nustato mokamų paslaugų įkainius;

15.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PAGRINDINĖS

FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

16. Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, perteikti visuomenei Merkinės krašto kultūros dvasines ir materialines vertybes.

17. Muziejaus veiklos uždaviniai:

17.1. derinti istorijos, etnografijos, gamtos, meno, memorialinių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;

17.2. susieti istorijos, literatūros, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;

17.3. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;

17.4. saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti;

17.5. teikti su Muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams;

17.6. organizuoti su Muziejaus veikla susijusius renginius.

18. Įgyvendindamas uždavinius, Muziejus vykdo šias funkcijas:

18.1. įsigyja ir kaupia muziejinę vertę turinčias kultūros vertybes, formuoja Muziejaus rinkinius, atspindinčius krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, Lietuvos valstybingumo formavimąsi ir tolesnį vystymąsi, pildo Muziejuje suformuotas kolekcijas ir rinkinius bei juos eksponuoja;

18.2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą bei restauravimą, vadovaujantis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716;

18.3. tiria ir sistemina Muziejaus fondo eksponatų rinkinius.

19. Muziejaus veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

19.1. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

19.2. Pagrindinė Muziejaus veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02.

19.3. Kitos Muziejaus veiklos rūšys:

19.3.1. kita leidyba, kodas 58.19;

19.3.2. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

19.3.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

19.3.4. tyrimo veikla, kodas 80.30;

19.3.5. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

19.3.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.3.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.3.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.3.9. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

19.3.10. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.1;

19.3.11. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizavimo veikla, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla, kodas 79.1;

19.3.12. suvenyrų ir religinių reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.78.10;

19.3.13. meninė kūryba, kodas 90.03;

19.3.14. kitas mokymas, kodas 85.5;                        

19.3.15. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI

20. Muziejaus fondo rinkiniai, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:

20.1. pagrindinį fondą (šifras – ED);

20.2. pagalbinį fondą (šifras – PM).

21. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų nustatyta tvarka Muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.

22. Muziejaus rinkiniai kaupiami šiomis pagrindinėmis kryptimis:

22.1. Merkinės kraštas priešistorės laikotarpiu;

22.2. Merkinės kraštas LDK laikotarpiu;

22.3. Merkinės kraštas carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu;

22.4. Merkinės kraštas I Lietuvos Respublikos laikotarpiu;

22.5. Merkinės kraštas II pasaulinio karo metų ir rezistencijos kovų laikotarpiu;

22.6. Merkinės kraštas sovietinės okupacijos ir atkurtos Lietuvos valstybės laikotarpiu.

23. Muziejuje yra centralizuoti fondai ir šie atskiri rinkiniai: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio skyrius, Perlojos istorijos muziejaus rinkinio skyrius.

24. Pagrindinio fondo šifrai:

24.1. centralizuotų fondų – MKM ED;

24.2. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio – VKM;

24.3. Perlojos istorijos muziejaus rinkinio – PIM.

25. Pagalbinio fondo šifrai:

25. 1. centralizuotų fondų – MKM PM;

25. 2. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinio – VKM PM;

25. 3. Perlojos istorijos muziejaus rinkinio – PIM PM.

26. Muziejaus centralizuotų fondų, Perlojos istorijos muziejaus ir V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus rinkinių šifrai:

26.1. Archeologijos rinkinys – A;

26.2. Gamtos – G;

26.3. Etnografijos – E;

26.4. Istorijos – I;

26.5. Fotografijų ir negatyvų – F;

26.6. Bonistikos – BO;

26.7. Faleristikos – FA;

26.8. Filokartijos – FILO;

26.9. Filatelijos – FIL;

26.10. Raštijos rinkinys – R;

26.11. Liaudies meno rinkinys – LM;

26.12. Taikomosios dailės – TD;

26.13. Vaizduojamosios dailės – VD;

26.14. Memorialiniai daiktai – Md;

26.15. Numizmatika – N;

26.16. Garso ir vaizdo fondas – VA;

26.17. Mokslinių tyrimų fondas – MTF.

27. Muziejus turi sudaryti sąlygas viešai naudoti Muziejuje saugomas muziejines vertybes:

27.1. įrengti nuolatines ekspozicijas: Merkinės krašto muziejaus ekspozicija (adresas: S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.); Perlojos istorijos muziejaus ekspozicija (adresas: Perliaus g. 22, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.); V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus ekspozicija (adresas: Krėvės g. 3, Subartonių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.);

27.2. rengti parodas ir laikinas ekspozicijas, kitus kultūros ir švietimo renginius (masinius renginius, plenerus, simpoziumus, kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) Muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje;

27.3. kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Merkinės krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, esančias kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, archyvuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose;

27.4. rengti ir vykdyti kartu su švietimo įstaigomis muziejines mokinių švietimo programas;

27.5. rengti ir vykdyti edukacinę veiklą, mokymosi visą gyvenimą programas;

27.6. rengti, leisti ir platinti su muziejaus veikla, krašto istorija susijusius leidinius bei elektronines laikmenas;

27.7. pristatyti informaciją muziejaus interneto svetainėje virtualiomis ekspozicijomis, parodomis;

27.8. rengti ir vykdyti kultūros paveldo saugojimo ir populiarinimo bei bendradarbiavimo projektus;

27.9. vykdyti mokslinius tyrinėjimus, publikuoti tyrimų rezultatus.

V SKYRIUS

MUZIEJAUS VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

28. Muziejui vadovauja direktorius. Direktorių viešo konkurso būdu į pareigas penkerių metų kadencijai priima ir atleidžia Varėnos rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nesant darbe direktoriaus (komandiruočių, laikinojo nedarbingumo, atostogų ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka muziejaus direktoriaus pavaduotojas.

29. Muziejaus direktoriaus pareigos:

29.1. tinkamai organizuoti Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir nustatytos funkcijos;

29.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus Nuostatų;

29.3. teisės aktų nustatyta tvarka, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, priimti ir atleisti Muziejaus darbuotojus bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatytas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

29.4. tvirtinti struktūrinių padalinių nuostatus, Muziejaus organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą;

29.5. teikti metinius veiklos planus ir ataskaitas Varėnos rajono savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;

29.6. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir pateikti reikiamoms institucijoms, kaip to reikalauja teisės aktai;

29.7. organizuoti biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

29.8. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

29.9. atstovauti Muziejų teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

29.10. tvirtinti vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

29.11. sudaryti komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti;

29.12. tinkamai įgyvendinti ir vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nurodymus.

30. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise gali būti sudaroma 5 narių Muziejaus taryba. Muziejaus tarybą sudaro Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skirtas atstovas, Muziejaus specialistai ir visuomeninių organizacijų atstovai. Muziejaus tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Muziejaus direktorius, kuris yra tarybos pirmininkas.

31. Į tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų.

32. Muziejaus taryba svarsto:

32.1. metines ir perspektyvines Muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

32.2. ekspozicijų ir parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;

32.3. Muziejaus organizacinę struktūrą, etatų sąrašą;

32.4. Muziejaus nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

32.5. Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės finansinės veiklos ataskaitas.

33. Muziejuje veikia Rinkinių komisija (toliau – Komisija), kuri sudaroma Muziejaus direktoriaus įsakymu trejiems metams ir veikia kaip patariamoji institucija. Komisijos pirmininku skiriamas vyriausiasis fondų saugotojas, nariais gali būti kviečiami kitų muziejų specialistai, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir kitų, panašaus pobūdžio veiklos, įstaigų atstovai. Komisija veikia pagal Muziejaus direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos kompetencija nustatyta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716. Komisijos sprendimai priimami posėdyje balsų dauguma, protokolai pateikiami Muziejaus direktoriui.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

34. Muziejaus darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

35. Muziejaus darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo ir autorinės sutartys atskiriems kultūriniams ar kitiems projektams įgyvendinti.

VII SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

37. Muziejaus Savininko jam perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Muziejaus Savininkui. Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Muziejus finansuojamas iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

39. Muziejaus turtą sudaro:

39.1. Savininko turtas, kurį Muziejus valdo patikėjimo teise;

39.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716, ir kiti teisės aktai.

40. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti:

40.1. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai;

40.2. valstybės biudžeto asignavimai;

40.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Šie Nuostatai keičiami Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę kreiptis dėl Nuostatų pakeitimo turi Muziejaus direktorius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius.

42. Muziejus, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

43. Muziejus reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Muziejaus vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje.

______________