PATVIRTINTAVarėnos rajono savivaldybės tarybos2016 m. lapkričio 29 d. sprendimuNr. T-VIII-509

 MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

 I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Merkinės muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Merkinės krašto muziejaus (toliau – Muziejus) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, rūšį, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką bei kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

2. Merkinės krašto muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir Varėnos rajono savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone. Muziejaus pavadinimo santrumpa – MKM.

3. Muziejaus buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, LT-65336 Varėnos r. sav..

4. Muziejaus rūšys – krašto, istorijos ir memorialinis muziejus.

5. Muziejaus steigėja ir savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė  (toliau – Savininkas). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.

6. Muziejaus nuostatus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka tvirtina, keičia ir papildo Varėnos rajono savivaldybės taryba.

7. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu „Merkinės krašto muziejus“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

8. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savininko sprendimais, šiais nuostatais.

9. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (Statutą, Etikos kodeksą) bei rekomendacijas.

10. Muziejaus paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Muziejus teikia ir mokamas paslaugas. Jų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, paslaugų kainas nustato savininkas.

11. Muziejaus struktūriniai padaliniai-muziejai:

11.1. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus. Adresas: Subartonių kaimas, Merkinės seniūnija, LT 65332 Varėnos r. sav.;

11.2. Perlojos istorijos muziejus. Adresas:  Perliaus g. 22, Perlojos kaimas, Varėnos seniūnija, LT-65372 Varėnos r. sav.

11.3. Dainavos apygardos partizanų muziejus. Adresas: Seinų g. 12, LT-65338, Merkinė, Varėnos rajonas su Memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti. Adresas: Mokyklos g. 7, LT-65338 Merkinė, Varėnos r. sav.

12. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

13. Muziejus yra paramos gavėjas.

14. Muziejaus veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

II. MUZIEJAUS SAVININKO TEISĖS IR KOMPETENCIJA

 

15. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:

15.1. tvirtina ir keičia Muziejaus nuostatus;

15.2. priima sprendimus dėl Muziejaus buveinės pakeitimo, Muziejaus filialų ar struktūrinių padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

15.3. priima sprendimus dėl Muziejaus pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

15.4. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

15.5. nustato mokamų paslaugų įkainius;

15.6. sprendžia kitus įstatymų ir šių nuostatų jos kompetencijai priskirtus klausimus;

15.7. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

 

III. MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PAGRINDINĖS

FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

 

16. Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, perteikti visuomenei Merkinės krašto kultūros dvasines ir materialines vertybes.

17. Muziejaus veiklos uždaviniai:

17.1. derinti istorijos, etnografijos, gamtos, meno, memorialinių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;

17.2. susieti istorijos, literatūros, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;

17.3. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;

17.4. saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti;

17.5.teikti su Muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams;

17.6. organizuoti su Muziejaus veikla susijusius renginius.

18. Įgyvendinamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

18.1. įsigyja ir kaupia muziejinę vertę turinčias kultūros vertybes, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, Lietuvos valstybingumo formavimąsi ir tolesnį vystymąsi, pildo Muziejuje suformuotas kolekcijas ir rinkinius bei juos eksponuoja;

18.2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą bei restauravimą, vadovaujantis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716;

18.3. tiria ir sistemina Muziejaus fondo eksponatų rinkinius.

19. Muziejaus veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

19.1. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0.

19.2. Muziejaus veiklos rūšys:

19.2.1. pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02.

19.3. Kitos muziejaus veiklos rūšys:

19.3.1. kita leidyba, kodas 58.19;

19.3.2. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

19.3.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

19.3.4. tyrimo veikla, kodas 80.30;

19.3.5. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

19.3.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.3.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.3.8. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

19.3.9. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

19.3.10. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.1;

19.3.11. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizavimo veikla, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla , kodas 79.1;

19.3.12. suvenyrų ir religinių reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse , kodas 47.78.10;

19.3.13. meninė kūryba, kodas 90.03;

19.3.14. kitas mokymas, kodas 58.5;                           

19.3.15. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

 

IV. MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI

 

20. Muziejaus fondo rinkiniai yra centralizuoti ir, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, suskirstyti į:

20.1. pagrindinį fondą;

20.2. pagalbinį fondą;

20.3. mainų fondą.

21. Pagrindiniame fonde gali būti išskirtas specialios apskaitos ir apsaugos fondas.

22. Pagal tematiką ir eksponatų pobūdį muziejaus pagrindinio fondo eksponatai skirstomi į rinkinius, turinčius šifrus.

23. Pagrindinės Muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys: archeologija, dailė, fotografija, memorialistika, numizmatika, filatelija, bonistika, istorija -etnografija, raštija, archyvas.

24. Konkrečių rinkinių sudarymo klausimus ir poreikį sprendžia rinkinių komisija.

25. Muziejaus rinkinių šifre nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (MKM) ir rinkinio šifras. Muziejaus pagalbinis fondas žymimas šifru – PF. Muziejaus rinkiniai saugomi specializuotose saugyklose.

26. Muziejus turi sudaryti sąlygas viešai naudoti Muziejuje saugomas muziejines vertybes:

26.1. rengti nuolatines ekspozicijas: Merkinės krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų; istorija, archeologija, etnografija; menas; memorialistika. Ekspozicijų turinys gali keistis, toliau plečiant tematiką;

26.2. rengti parodas ir laikinas ekspozicijas, kitus kultūros ir švietimo renginius (masinius renginius, plenerus, simpoziumus, kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) Muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje;

26.3. kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Merkinės krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, esančias kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, archyvuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose.

26.4. rengti ir vykdyti kartu su švietimo įstaigomis muziejines mokinių švietimo programas;

26.5. rengti ir vykdyti edukacinę veiklą, mokymosi visą gyvenimą programas;

26.6. rengti, leisti ir platinti su muziejaus veikla, krašto istorija susijusius leidinius bei elektronines laikmenas;

26.7. pristatyti informaciją muziejaus interneto svetainėje virtualiomis ekspozicijomis, parodomis;

26.8. rengti ir vykdyti kultūros paveldo saugojimo ir populiarinimo bei  bendradarbiavimo projektus;

26.9. vykdyti mokslinius tyrinėjimus, publikuoti tyrimų rezultatus.

 

V. MUZIEJAUS VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

27. Muziejui vadovauja direktorius. Direktorių viešo konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia Varėnos rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nesant darbe direktoriaus (komandiruočių, laikinojo nedarbingumo, atostogų ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka muziejaus direktoriaus pavaduotojas.

28. Muziejaus direktoriaus pareigos:

28.1. tinkamai organizuoti Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir  nustatytos funkcijos;

28.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus nuostatų;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, priimti ir atleisti Muziejaus darbuotojus bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

28.4. tvirtinti struktūrinių padalinių nuostatus, muziejaus organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą;

28.5. teikti metinius veiklos planus ir ataskaitas muziejų įsteigusiai savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;

28.6. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir pateikti reikiamoms institucijoms kaip to reikalauja teisės aktai;

28.7. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.8. atstovauti Muziejų teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

28.9. tvirtinti vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

28.10. sudaryti komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti;

28.11. tinkamai įgyvendinti ir vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nurodymus.

29. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise gali būti sudaroma 5 narių Muziejaus taryba. Muziejaus tarybą sudaro Savivaldybės administracijos direktoriaus skirtas atstovas, muziejaus specialistai ir visuomeninių organizacijų atstovai. Muziejaus tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina muziejaus direktorius, kuris yra tarybos pirmininkas.

Į tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų.

30. Muziejaus taryba svarsto:

30.1. metines ir perspektyvines muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

30.2. ekspozicijų ir parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;

30.3. muziejaus organizacinę struktūrą, etatų sąrašą;

30.4. muziejaus nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

30.5. muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas.

31. Muziejuje veikia Rinkinių komisija, kuri sudaroma muziejaus direktoriaus įsakymu trejiems metams ir veikia kaip patariamoji institucija. Rinkinių komisijos pirmininku skiriamas vyriausiasis fondų saugotojas, nariais gali būti kviečiami kitų muziejų specialistai, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir kitų panašaus pobūdžio veiklos įstaigų atstovai. Komisija veikia pagal muziejaus direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos kompetencija nustatyta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716. Komisijos sprendimai priimami posėdyje balsų dauguma, protokolai pateikiami muziejaus direktoriui.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

32. Muziejaus darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

33.   Muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu bei kitais teisės aktais


34. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo ir autorinės sutartys atskiriems kultūriniams ar kitiems projektams įgyvendinti.

35. Muziejaus darbo užmokesčio fondą nustato Varėnos rajono savivaldybės taryba.

 

VII. MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

 

36. Muziejaus savininko jai perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Muziejaus savininkui. Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Muziejus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

38. Muziejaus turtą sudaro:

38.1. savininko turtas, kurį Muziejus valdo patikėjimo teise;

38.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716, ir kiti teisės aktai.

39. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti:

39.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

39.2. valstybės biudžeto asignavimai;

39.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Šie nuostatai keičiami Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę kreiptis dėl nuostatų pakeitimo turi įstaigos direktorius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius.

41. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

42. Muziejus gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Muziejaus vieši pranešimai skelbiami spaudoje, savivaldybės  ir Muziejaus  interneto svetainėse. 

______________

 

 .